Odborný seminář: PERSPEKTIVY RASTROVACÍCH MIKROSKOPŮ PRO SOUČASNOU CHEMII

29. 3. 2017, 15.00 – 16.00 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)
Pavel Jelínek

Dr. Pavel Jelínek přispěl významným způsobem k hlubšímu pochopení přenosu náboje a tvorby chemické vazby na atomární úrovni, zejména pomocí kvantových výpočtů. Tyto poznatky vedly nejen k výraznému pokroku v oblasti studia materiálových vlastností nanostruktur, ale také k rozvoji rastrovacích mikroskopů s atomárním rozlišením. Rastrovací mikroskopy s atomárním rozlišením jsou jedním z klíčových nástrojů pro základní i aplikovaný výzkum v mnoha vědních oborech (např. fyzika, chemie, biologie). Dosažené výsledky otevírají zcela nové možnosti, mimo jiné v oblasti cha- rakterizace a modifikace nanostruktur.

Dokumenty